Logo
# Character name Job Level / Move
1 Cold
Petty
Xenon 225
(62,039,774,994)
-
2 abel16 Xenon 213
(24,415,509,908)
-
3 REDRACER65
Marathon
Xenon 213
(819,138,433)
-
4 DrOfBasisThu Xenon 210
(16,809,019,327)
-
5 BetaSimp Xenon 210
(11,501,024,826)
-

145 players are online | 9/20/2020 09:04:37 pm UTC

Exp: 4x, Quest Exp: 4x, Drop: 3x, Mesos: 2x